Dagordning
§ 1 Mötets öppnande med fastställande av dagordning
§ 2 Val av protokollförare och justerare
§ 3 Föregående protokoll att godkänna:
a. Protokoll från årsmötet STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 1
b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 2
§ 4 Aktuella områden för beslut
a. Verksamhetsplan för STU verksamhetsåret 2019 – 20 – Hans – Bilaga 3
b. Ansvarsområden inom den nya styrelsen – Hans – Bilaga 4
c. Studieresa till Sigtuna med utkast till program – Rainer – Bilaga 5
d. Medlemsrekrytering samt beslut om in- och utträden i föreningen – Leif
§ 5 Ekonomi
a. Ekonomisk redovisning – preliminärt utfall VT-19 – Leif
§ 6 Rapporter
a. Gymnasieutbildning – Rainer
b. Yrkeshögskoleutbildning – Lotta
c. Högskoleutbildning – Helen
d. Folkhögskoleutbildning – Hans
e. Information och kommunikation STU – Leif
f. Övriga rapporter
§ 7 Övriga frågor
§ 8 Beslutsärenden – aktuella beslut från dagens möte
§ 9 Förslag för kommande styrelsesammanträden – Hans – Bilaga 6
§ 10 Mötet avslutas

Kallelse till STU:s årsmöte 2019

Välkommen till
Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)
11/4 kl. 11.00

Hans From
Ordförande

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12 Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande

Mycket välkommen!

Årsmötet  äger rum i Frans Schartaus Handelsinstituts lokaler på Blekingegatan 55 i Stockholm, Sal A1. www.schartau.se

Mer information kommer.

Mycket välkomna.

Nästa styrelsemöte i samband med årsmötet den 11 april

Sker via Adobe Connect. Dagordning kommer.