Styrelsemöte 20 maj kl 9.30 Adobe Connect

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande med fastställande av dagordning
§ 2 Val av protokollförare och justerare
§ 3 Föregående protokoll att godkänna:
a. Protokoll från årsmötet STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 1
b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 2
§ 4 Aktuella områden för beslut
a. Verksamhetsplan för STU verksamhetsåret 2019 – 20 – Hans – Bilaga 3
b. Ansvarsområden inom den nya styrelsen – Hans – Bilaga 4
c. Studieresa till Sigtuna med utkast till program – Rainer – Bilaga 5
d. Medlemsrekrytering samt beslut om in- och utträden i föreningen – Leif
§ 5 Ekonomi
a. Ekonomisk redovisning – preliminärt utfall VT-19 – Leif
§ 6 Rapporter
a. Gymnasieutbildning – Rainer
b. Yrkeshögskoleutbildning – Lotta
c. Högskoleutbildning – Helen
d. Folkhögskoleutbildning – Hans
e. Information och kommunikation STU – Leif
f. Övriga rapporter
§ 7 Övriga frågor
§ 8 Beslutsärenden – aktuella beslut från dagens möte
§ 9 Förslag för kommande styrelsesammanträden – Hans – Bilaga 6
§ 10 Mötet avslutas