Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till STU:s årsmöte 2019

Välkommen till
Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)
11/4 kl. 11.00

Hans From
Ordförande

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12 Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande

Mycket välkommen!