Årsmötet den 26 april - Nytt Tema: ”Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Kallelse till STUs årsmöte 2018

 

Välkommen till

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)

 

26/4 kl. 9.00

Hans From

Ordförande

Program:

Kl. 9.00   Workshop ”Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande

                Besöksnäring”  Hans From och Lena Flodin

 

Kl. 10.30 Årsmöte

DAGORDNING

 

1.                       Årsmötets öppnande

2                        Val av ordförande för årsmötet

3                        Val av sekreterare för årsmötet

4                        Upprättande av röstlängd

5                        Val av två justerare, tillika rösträknare                

6                        Fastställande av dagordning

7                        Fråga om årsmötets behöriga utlysande

8                        Styrelsens verksamhetsberättelse

9                        Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

10                      Revisorernas berättelse

11                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12                      Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

13                      Fastställande av medlemsavgifter

14                      Beslut om arvode till styrelsen

15                      Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen           

16                      Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år

17                      Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)

18                      Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

19                      Val av valberedning för ett år samt sammankallande

20                      Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

21                      Övriga frågor

22                      Årsmötets avslutande

 

Mycket välkommen!