Kallelse
STU årsmöte 2022

Onsdag 15/6 kl. 15.00

Obs Nytt datum
Digitalt på Teams

Dagordning för STU – årsmöte 2022
1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Val av två justerare, tillika rösträknare
5 Upprättande av röstlängd
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
12 Fastställande av budget för verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande

Varmt välkommen till vårt digitala årsmöte!

Styrelsen genom
Hans From
Ordförande STU

Vill du deltaga i årsmötet? Anmäl dig till hans.from@bncollage.se
Handlinger och länk till mötet skickas ut till alla anmälda via mail.

Välkommen att delta alla medlemmar!

Vi kallar nu till årsmöte torsdagen den 14 maj kl. 10-12.

Möte sker digital på Zoom på länk

https://yrkesakademin.zoom.us/j/841050940

För er som har funderingar kring uppkoppling kontakt Hans From på telefon 070-538 0633

Dagordning för STU-årsmöte 14_5 2020

STU- Resultat per 31 december 2019 samt budgetförslag 2020

 

Meddela gärna Hans eller Leif om ni har möjlighet att komma.

Mycket välkomna!

Då den tekniska lösningen att våra medlemmar skulle ha möjlighet att på distans kunna delta i årsmötet inte har fungerat tillfredsställande skjuts årsmötet upp. Styrelsen återkommer med nytt datum.

Hälsningar styrelsen

Boka den 23 april för STU:s kommande årsmöte.

Årsmötet kommer att äga rum i TEC:s lokaler i Stockholm. Information kommer att sändas till våra medlemmar via e-post

Hälsningar

styrelsen

Möte sker via Zoom.us. Dagordning kommer 18/11