STU har två representanter i rådet.  Tveka inte att kontakta Lena Flodin eller Lott Sand för att ge dem input inför mötet.

lena.flodin@ya.se

lotta.sand@tec.se

 

Dagordning – nationella rådet för hotell- och
turismprogrammet 2019-10-08

1. Val av justerare

2. Föregående protokoll

3. Anmälan övriga frågor

4. Presentation
a. Presentation av ledamöter i rådet

5. Syftet och förväntningar rörande programrådens arbete

6. Kvalitet i yrkesutbildning

7. Programspecifika frågor
a) Yrkesutgångar/Programfördjupningspaket
b) Yrkespaket
c) Utveckling av programmet

8. Information
a. Info från organisation
b. Info från Skolverket

9. Övriga frågor
a. Se punkt 3

Missa inte sista anmälningsdagen till de intressanta fortbildningsdagarna i Sigtuna den 20-21 septemberProgram:
Fredag 20 september
Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil.
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Programmets huvudtema – ” Evenemang och hållbarhet i
besöksnäringen”
Hans From, Ordförande STU
Kl. 13.30 Tema Besöksnäringen: Internationella besökare vid
svenska evenemang
Föreläsare, Visit Sweden alt Visit Stockholm – återkommer med föreläsare
Kl. 14.30 Eftermiddagsfika och mingel samt incheckning för de som
stannar över natt
Kl. 15.00 Tema Evenemang: Sveriges möjligheter att arrangera
internationella evenemang
Leif Johansson, Internationella evenemang Riksidrottsförbundet
Kl. 16.00 Workshop 1: Hur arbetar våra utbildningar med stora
evenemang?
Kl. 17.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens
Program

Kl.19.00 Konferensmiddag samt efterrätt vid kursgården Lördag 21 september
Kl. 08.00 Frukost serveras vid kursgården
Kl. 09.00 Programmet – summering av fredagen samt presentation av
lördagens innehåll
Kl. 09.15 Tema resa: Flygets betydelse för få utländska besökare
till Sverige – Trender
Kjell-Åke Westin, Swedavia
Kl. 10.15 Kaffe/te och mingel
Kl. 10.30 Tema Hållbarhet: Hur lyckas man med att skapa hållbara
destinationer
Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Kl. 11.30 Workshop 2: Hur kan turismen arbeta med utländska
besökare på ett hållbart sätt?
Kl. 12.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens
program
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Guidad tur i Sigtuna – en timmes rundvandring för de som vill
och har möjlighet
GUIDE: Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Om ni undrar över något , så hjälper jag gärna till!
Rainer Bladh 070-280 15 92

Välkommen till årets STU arrangemang som detta år förläggs till Sigtuna vid Mälaren.
År 970 grundades Sigtuna som Sveriges första stad. Idag, tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. Mycket tack vare sitt läge och närheten till omvärlden via Arlanda.
Den 20 september träffas vi i Sigtuna. Vi kommer att konferera både fredag och lördag.
Vi kommer att genomföra hela fortbildningen vid Sigtuna Folkhögskola som är vackert belägen på en kulle med utsikt över Mälaren i den idylliska medeltida staden Sigtuna. På

promenadvänligt avstånd från folkhögskolan ligger Sigtuna innerstad, idyllen med vackra träbebyggelser.

Program:

Fredag 20 september
Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil.
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Programmets huvudtema – ” Evenemang och hållbarhet i besöksnäringen
Hans From, Ordförande STU
Kl. 13.30 Tema Besöksnäringen: Internationella besökare vid svenska evenemang
Föreläsare, Visit Sweden alt Visit Stockholm – återkommer med föreläsare
Kl. 14.30 Eftermiddagsfika och mingel samt incheckning för de som stannar över natt
Kl. 15.00 Tema Evenemang: Sveriges möjligheter att arrangera internationella evenemang
Leif Johansson, Internationella evenemang Riksidrottsförbundet
Kl. 16.00 Workshop 1: Hur arbetar våra utbildningar med stora evenemang?
Kl. 17.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens Program
Kl.19.00 Konferensmiddag samt efterrätt vid kursgården

Lördag 21 september
Kl. 08.00 Frukost serveras vid kursgården
Kl. 09.00 Programmet – summering av fredagen samt presentation av lördagens innehåll
Kl. 09.15 Tema resa: Flygets betydelse för få utländska besökare till Sverige – Trender
Kjell-Åke Westin, Swedavia
Kl. 10.15 Kaffe/te och mingel
Kl. 10.30 Tema Hållbarhet: Hur lyckas man med att skapa hållbara destinationer
Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Kl. 11.30 Workshop 2: Hur kan turismen arbeta med utländska besökare på ett hållbart sätt?
Kl. 12.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens program
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Guidad tur i Sigtuna – en timmes rundvandring för de som vill och har möjlighet
GUIDE: Anna Lakmaker, Destination Sigtuna

 

Pris: del i 2 bäddsrum 1220:-/person. Vid enkelrum tillkommer 200:- (finns endast i begränsad omfattning).

 

ANMÄLAN TILL:  stuturism@gmail.com 

 

Om ni undrar över något , så hjälper jag gärna till!

Rainer Bladh 070-280 15 92

 

Mycket välkomna! 

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande med fastställande av dagordning
§ 2 Val av protokollförare och justerare
§ 3 Föregående protokoll att godkänna:
a. Protokoll från årsmötet STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 1
b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 2
§ 4 Aktuella områden för beslut
a. Verksamhetsplan för STU verksamhetsåret 2019 – 20 – Hans – Bilaga 3
b. Ansvarsområden inom den nya styrelsen – Hans – Bilaga 4
c. Studieresa till Sigtuna med utkast till program – Rainer – Bilaga 5
d. Medlemsrekrytering samt beslut om in- och utträden i föreningen – Leif
§ 5 Ekonomi
a. Ekonomisk redovisning – preliminärt utfall VT-19 – Leif
§ 6 Rapporter
a. Gymnasieutbildning – Rainer
b. Yrkeshögskoleutbildning – Lotta
c. Högskoleutbildning – Helen
d. Folkhögskoleutbildning – Hans
e. Information och kommunikation STU – Leif
f. Övriga rapporter
§ 7 Övriga frågor
§ 8 Beslutsärenden – aktuella beslut från dagens möte
§ 9 Förslag för kommande styrelsesammanträden – Hans – Bilaga 6
§ 10 Mötet avslutas

Kallelse till STU:s årsmöte 2019

Välkommen till
Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)
11/4 kl. 11.00

Hans From
Ordförande

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12 Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande

Mycket välkommen!

Årsmötet  äger rum i Frans Schartaus Handelsinstituts lokaler på Blekingegatan 55 i Stockholm, Sal A1. www.schartau.se

Mer information kommer.

Mycket välkomna.

Nästa styrelsemöte i samband med årsmötet den 11 april

Sker via Adobe Connect. Dagordning kommer.